Rekisteri- ja tietosuojaseloste Antti Ala-Laurinaho (2589775-8)


Tämä on Antti Ala-Laurinaho henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.10.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Antti Ala-Laurinaho, Itäinen Rantakatu 68 B 22, 20810 Turku
Puh. 040 550 9401
Sähköposti: antti.alalaurinaho@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava hlö
Antti Ala-Laurinaho

3. Rekisterin nimi
Antti Ala-Laurinahon asiakas-/laskutusrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-        asiakkaan suostumus maksu/laskutustietojen rekisteröintiin
-        asiakkaan ja Antti Ala-Laurinahon välille muodostunut sopimussuhde tilauksen teon yhteydessä
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja tilauksen käsittelyyn liittyvät toimet sekä valmennuksen toteuttaminen henkilökohtaisesti.
 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön nimi

  • Yritys/organisaatio

  • Yhteystiedot

  • Tilaushistoria

  • Henkilökohtaisen valmennuksen toteuttamiseen oleellisesti liittyvät tiedot yleisestä terveydentilasta (henkinen sekä fyysinen), kehon mitat (paino, pituus, kehonkoostumustiedot jne.), ikä, tavoitteet, jne. Asiakkaan halutessa kehonkoostumustiedot sekä kehonkoostumusvalmennuksessa myös kehitystä havainnollistavat valokuvat asiakkaan kehosta hänen haluamallaan tavalla.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lähetetyistä viesteistä; sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Contact

Turku, Finland

+358405509401 (Antti)

+358509100290 (Mira)​

antti.alalaurinaho@gmail.com

miira.tolvanen@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon